SEP

Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021

West Maas en Waal

 

Inhoudsopgave

1.    Inleiding. 3

2.    Terugblik. 4

3.    Context. 6

4.    Doelstellingen Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021. 8

5.    De aanloop naar het nieuwe Uitvoeringsprogramma. 9

6.    Programma 2018 - 2021. 12

7.    Organisatie. 16

Project 1:         Werkgelegenheid in West Maas en Waal 18

Project 3:         Digitale Dienstverlening 2. 20

Project 4:         Deregulering. 21

Project 5:         Regionale investeringsfonds. 21

Project 6:         Opwaarderen bedrijventerreinen. 22

Project 7:         Promotie van het gebied Maas en Waal 22

Project 8:         Logistieke Hotspot Rivierenland. 23

Project 9:         Onderwijs en bedrijfsleven. 23

 

 

1.              Inleiding

Op 13 maart 2014 hebben de gemeente West Maas en Waal, het georganiseerd bedrijfsleven en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) een akkoord ondertekend met als doel om het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten en het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen. Het resultaat van het akkoord was een gezamenlijk programma: Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord. De deelnemende partijen die uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma noemden zich het Sociaal Economisch Platform.

De kracht van het Lokaal Sociaal Akkoord was gelegen in informatiedeling, wederzijds begrip en het benutten van elkaars toegevoegde waarde.

De samenwerking tussen de partijen die het Lokaal Sociaal Akkoord ondertekenden en de in de periode 2014-2017 behaalde resultaten, zijn voor allen om de komende vier jaren opnieuw gezamenlijk de schouders er onder te zetten.

 

In deze rapportage staat de agenda voor de komende vier jaren centraal. Projecten worden publiek- privaat opgepakt, waarbij vooral wordt ingezet op verbindingen tussen het sociale en economische domein. Het nieuwe “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal” bouwt voort op de uitvoeringsagenda van de afgelopen 4 jaren. Het biedt verder ruimte om op basis van de sociaal economische ontwikkelingen nieuwe samenwerkingsuitdagingen op te pakken. Uiteraard gaat ook nog de aandacht uit naar de organisatiestructuur die in 2014 is opgezet bij de ondertekening van het allereerste Lokaal Sociaal Akkoord.

 

Voordat we ingaan op de doelstellingen, projecten en de organisatiestructuur voor de komende vier jaren, beginnen we met een korte terugblik van de afgelopen periode .

 

 

 

 

2.              Terugblik

In het licht van de economische situatie in 2014 was de noodzaak aanwezig voor een gezamenlijke aanpak voor het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden, het verbeteren van het ondernemersklimaat en het vergroten van de werkgelegenheid.

Reden voor de gemeente West Maas en Waal en het georganiseerd bedrijfsleven (Verrassend Leeuwen, de Gouden Ham en de Dreumelse Ondernemers Vereniging) om de handen in een te slaan door ondertekening van het Lokaal Sociaal Akkoord West Maas en Waal op 13 maart 2014.

Het ´Lokaal Sociaal Akkoord´ gaf de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven in West Maas en Waal een praktisch instrument in handen om de bestaande publiek- private samenwerking te optimaliseren. Tevens werd gebouwd aan een duurzame publiek- private infrastructuur (alliantievorming tussen ondernemers en gemeente) die als voedingsbodem en vliegwiel fungeert om

 • het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente West Maas en Waal te verminderen;
 • het ondernemersklimaat in de gemeente West Maas en Waal te verbeteren en
 • de werkgelegenheid in de gemeente West Maas en Waal te vergroten.

Juist in een tijd waarin we het hoofd moesten bieden aan de effecten van de economische crisis en bezuinigingen, was de behoefte aan samenwerking tussen publieke en private partijen groot. Maar ook op de langere termijn diende gezamenlijk een antwoord gevonden te worden op de toenemende concurrentie tussen dorpen en steden, de krimpende beroepsbevolking en de hogere eisen die gesteld werden aan de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving. De samenwerking tussen de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven was meer dan ooit nodig.

Door middel van het “Lokaal Sociaal Akkoord” ontstond er een meer samenhangend netwerk, is er een bredere programma-agenda geformuleerd en is er over en weer tussen de actoren, meer begrip ontstaan over de sociaal- economische vraagstukken in de gemeente West Maas en Waal.

De meerwaarde van deze samenwerking kwam tot uiting in:

 1. Productinhoudelijke meerwaarde

Productinhoudelijke meerwaarde werd bereikt door een integrale benadering van de problematiek en de realisatie van de verschillende, elkaar versterkende functies: de PPS verhoogt de kwaliteit van de oplossing.

 1. Procesmatige meerwaarde

Procesinhoudelijke meerwaarde werd bereikt door het vroegtijdig samenbrengen van complementaire kennis en ervaring en de afstemming van doelen en belangen: de samenwerking vond plaats op basis van wederzijdse kwaliteiten waardoor betrokkenheid en draagvlak onder de samenwerkende partijen werd vergroot.

 1. Financiële meerwaarde

Financiële meerwaarde werd bereikt door verdeling van risico’s en financial engineering (publiek- private financiering).

 

 

 1. Externe meerwaarde

Door samenwerking konden private actoren invloed uitoefenen op de activiteiten die publieke actoren in die richting ontplooiden en visa versa en konden verschillende (project) initiatieven op elkaar worden afgestemd.

Het eerste “Lokaal Sociaal Akkoord” sloot wat dit betreft aan bij de algemene trend in Nederland dat het gemeentelijke sociale en economische beleid meer geïntegreerd ontwikkeld en uitgevoerd wordt.  

 

3.              Context

De gemeente West Maas en Waal profileert zich als een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. De gemeente West Maas en Waal is één van de tien gemeenten binnen Regio Rivierenland en valt binnen de deelregio Land van Maas en Waal. Binnen Regio Rivierenland heeft de gemeente een lokale functie. Nog steeds bieden de sectoren landbouw, bosbouw en visserij, industrie en zakelijke dienstverlening de meeste werkgelegenheid in West Maas en Waal. De sectoren landbouw, bosbouw en visserij en industrie geven relatief veel werkgelegenheid aan lager opgeleiden. Het aantal bedrijven in deze landbouwsector neemt door schaalvergroting nog steeds trendmatig af. Hoewel de afzet in deze sector toeneemt, daalt toch het aantal banen. De sector wordt gekenmerkt door veel seizoensarbeid dat mede ingevuld wordt door MoE-landers (werknemers uit Midden- en Oost-Europa).

 

Sinds 2014 is er sprake van een herstel van de economie, ook vanuit het binnenland. Mede daardoor is er weer sprake van een groei van de investeringen van bedrijven. Hoewel ook de particuliere consumptie groeit, houdt deze geen gelijke tred met (minder sterk). Op basis van de meest recente informatie (Miljoenennota Kabinet Rutte II, september 2017) wordt een aanhoudende groei van het economisch klimaat verwacht en wordt landelijk ingezet op een verbetering van de koopkracht en daarmee de particuliere consumptie.

 

Het verbeterd economisch tij is ook zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Had de gemeente West Maas en Waal tijdens de crisis te maken met oplopende werkloosheidscijfers, inmiddels heeft een kentering plaats gevonden. Dit komt o.a. tot uiting in een dalend aantal uitkeringsgerechtigden.

 

Tabel 1.0: Geregistreerde bijstandsgerechtigden woonachtig in West Maas en Waal.

 

 

1-1-2017

31-8-2017

Dienstverbanden

 

 

SW

0

0

Participatiewet

6

10

Overig

0

0

Totaal

6

10

Loonkostensubsidies

 

 

SW

0

0

Participatiewet

1

4

Overig

0

0

Totaal

1

4

Inkomensondersteuning

 

 

Bijstand zelfstandigen

1

1

IOAW

34

34

IOAZ

1

1

Reguliere bijstand

201

194

Totaal

237

230

 

 

 

Eindtotaal

244

244

Correctie

-3

-6

Totaal unieke werkzoekenden

241

238

Bron: Werkzaak Rivierenland

 

Alhoewel de daling van het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente gestaag is, verlangt de omvang wel een nadere beschouwing. De samenstelling (en daarmee dus de competenties van de bijstandsgerechtigden en hun kansen op de arbeidsmarkt), bepalen immers of de ondernemers in onze gemeente ook op de middellang termijn kunnen putten uit voldoende arbeidspotentieel, afkomstig uit onze gemeente. Door Werkzaak Rivierenland wordt een gevalideerd systeem gebruikt om het arbeidspotentieel in te schalen (Dariusz). Wanneer we kijken naar de omvang van het aantal uitkeringsgerechtigden, gerelateerd aan hun arbeidspotentieel, ontstaat het navolgende beeld.

 

Tabel 1.1: Geregistreerde werkzoekenden woonachtig in West Maas en Waal (per 31 augustus 2017)

 

 

1-1-2017

31-8-2017

Nog onbekend

1

8

Profiel 1

10

9

Profiel 2

43

42

Profiel 3

110

101

Profiel 4

73

70

Eindtotaal

237

230

Bron: Werkzaak Rivierenland

 

Deze samenstelling laat zien dat bijna 75% (171 van de 230) van de bijstandsgerechtigden een zeer forse afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De veroudering van de inwoners (en daarmee het arbeidskapitaal), alsmede de omvangrijkheid van deze groep, maakt dat hiervoor extra aandacht dient te zijn. De lijn van de afgelopen jaren (gericht op een lange termijn beleid)

De ambities voor het lange termijnbeleid waren en zijn:

-       Stimuleren (arbeids)participatie (Landelijk Sociaal Akkoord, Participatiewet 2015 en Quotumwet );

-       Stimuleren van de werkgelegenheid;

-       Verhoging van de arbeidsparticipatie o.a. door het publiek- privaat vormgeven van arrangementen voor werkzoekenden (inzet door o.a. Werkzaak en Werkcoöperatie West Maas en Waal);

-       Verminderen van de uitkeringsafhankelijkheid d.m.v. gerichte inzet van het re-integratiebeleid (benutten bewezen effectieve instrumenten en zo mogelijk verkennen van nieuwe opties);

-       Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap.

 

Het doorzetten van de ambities van de lange termijn heeft in de afgelopen jaren ook zijn waarde bewezen, zoals blijft uit onderstaande tabel. Zo heeft van het aantal bijstandsgerechtigden waarvan de uitkering is beëindigd sinds 1-12-17:

Ø  33% een inkomen verkregen uit arbeid en

Ø  10% een zelfstandig beroep of bedrijf.

Verder is opvallend (maar juist ook weer bevestigd voor de veroudering van het arbeidspotentieel)dat bij ca. 10% sprake van beëindiging van de uitkering wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

Het vasthouden aan de lange termijnaanpak moet ervoor zorgen dat bedrijven in de regio over voldoende gekwalificeerde mensen beschikken, de beroepsbevolking goed geschoold is, er voldoende werkgelegenheid is en de economische structuur wordt versterkt.

 

 

4.              Doelstellingen Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021

 

Tijdens de eerste jaren van het Lokaal Sociaal akkoord 2014 – 2018 zijn voorzichtige stappen met elkaar gezet. Het samenwerken in de nieuwe vorm was een spannende en gezamenlijke zoektocht in een dynamische omgeving. Het bouwen aan onderling vertrouwen in relatie tot het bereiken van de doelstellingen met soms ook tegenstrijdige belangen, vraagt om commitment naar elkaar. Nu het fundament is gelegd, onderkennen alle SEP[1]-leden het belang en onderschrijven de wens om opnieuw voor een periode van 4 jaren met elkaar verder te gaan.

 

De SEP-leden onderschrijven de doelstelling van het Sociaal Lokaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal door:

 • het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden;
 • het verbeteren van het ondernemersklimaat;
 • het vergroten van de werkgelegenheid.
 • Het bevorderen van deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer.

 

 

5.              De aanloop naar het nieuwe Uitvoeringsprogramma

In de periode 2014 tot en met 2017 hebben de SEP-leden het opgestelde Uitvoeringsprogramma 2014 – 2018 meerdere malen met elkaar besproken. Tijdens deze bijeenkomsten is met elkaar voortdurend bezien hoe de voortgang was. Daarbij is aandacht geweest voor niet alleen resultaat (halen we ons doel) en planning (halen we het op tijd). Telkenmale is er gekeken of inhoudelijke en/of planmatige bijsturing noodzakelijk was maar ook of er nieuwe (deel)projecten toegevoegd konden worden die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelstellingen. Dit heeft er toe geleid dat het in 2014 opgestelde Uitvoeringsprogramma een dynamisch karakter had. De resultaten van de afgelopen jaren en de veranderingen die hebben plaatsgevonden, worden hieronder in een gecomprimeerde vorm voor u weergegeven.

Opbrengsten Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2014 – 2018.

In 2014 is gestart met een 10-tal projecten. Lopende het tijdvak van het eerste Lokaal Sociaal Akkoord hebben de deelnemers aan het SEP (Sociaal Economisch Platform) vastgesteld dat van de oorspronkelijke 10 projecten er inmiddels 3 zijn afgerond en afgesloten. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan, zijn in de periode 2014 tot 2018 nieuwe (deel)projecten toegevoegd. Ook hiervan is er inmiddels 1 afgesloten. Hieronder in vogelvlucht een overzicht van de projecten en de stand van zaken.

 

Naam project:

Doel:

Stand van zaken:

1.     WerkTop

De gemeente West Maas en Waal en het bedrijfsleven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie van werkzoekenden (WERKTOP-aanpak).

 

Afgerond. De Werktop-methode is opgenomen in het instrumentarium van Werkzaak Rivierenland.

2.     Verkennen van een bovenlokaal ondernemersloket

De gemeente en de ondernemers uit West Maas en Waal willen de mogelijkheden onderzoeken om de dienstverlening aan ondernemers te centraliseren: ondernemersloket.

Afgerond. Loket is opgericht en ondergebracht in D’n Bogerd te Druten.

3.     Digitale dienstverlening 1

Het vergroten van de digitale dienstverlening.

 

Er zijn een groot aantal verbeterslagen uitgevoerd. Zo is de website aangepast (gemoderniseerd), is er meer digitale dienstverlening mogelijk gemaakt, is er een gemeenteapp gelanceerd, meldingen m.b.t. de openbare ruimte zijn gedigitaliseerd en de gemeente is overgestapt op zaakgericht werken.

4.     Digitale dienstverlening 2

Glasvezel in de gemeente West Maas en Waal.

 

Regio Rivierenland heeft voor 95% toestemming van Brussel om de enkel koperadressen in Rivierenland aan te gaan sluiten. Planning: in het vierde kwartaal voorstel naar alle gemeenteraden. In het eerste kwartaal 2018 eerste schop in de grond.

5.     Deregulering

Voorkomen van overbodige regelgeving (nut en noodzaak)

1.          Terugdringen van de administratieve lastendruk

2.          Digitale stroomschema´s (routekaart bij aanvragen)

Uit de eerste (interne) inventarisatie naar dereguleringsmogelijkheden zijn een aantal quickwins naar voren gekomen en doorgevoerd. Zo is de APV gewijzigd, beleid om af te wijken van het bestemmingsplan voor bedrijven aangepast, doorlooptijd ruimtelijke procedures (vanwege een beleidswijziging) verkort, en worden aanvraagprocedure duidelijker en makkelijker gemaakt. Om de wensen en mogelijkheden voor deregulering verder (extern) te onderzoeken, wordt een enquête onder ondernemers uitgezet. In de eerste helft van 2018 krijgt dit een vervolg met een presentatie van de uitkomsten, gevolgd door besluitvorming hierover door college/raad.

6.     Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente West Maas en Waal wenst eenduidige procedures en transparante werkprocessen toe te passen bij de verwerving van opdrachten. In september 2013 is een nieuw inkoopbeleid vastgesteld door de Raad. In deze nota wordt gesproken over SROI boven de € 200.000,-- en een

kanbepaling beneden de € 200.000,--. Ook is een paragraaf MKB vriendelijk beleid. Dit geeft een opening bij aanbestedingen voor (kleine) lokale leveranciers.

 

Afgerond. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente is – na overleg – aangapst en inmiddels vastgesteld.

7.     Opwaarderen bedrijventerreinen

Spoor 1: Revitaliseren van bedrijventerreinen betekent opknappen, opnieuw leven inblazen van bedrijventerreinen.

Spoor 2: Inzetten van werkzoekenden voor het (groen en grijs) onderhoud van bedrijventerreinen.

Spoor 3: Leefbare winkelstraten / pleinen (dorpskernen).

Spoor 1 wordt voortgezet.

De voorraden “industrieterreinen” slinken snel. Er zijn nog wel wat mogelijkheden maar er zal nagedacht moeten worden over hoe te handelen in de nabije toekomst.

Spoor 2 en 3 zijn ondergebracht in een nieuw project (zie hieronder project I werkgelegenheid – deelproject B)

8.     Promotie van het gebied Maas en Waal

Het profileren van het gebied Land van Maas en Waal als recreatief gebied alsmede een goed woon- en vestigingsklimaat.

 

De kernwaarden (het DNA) van de streek zijn benoemd.

Er is een beeldmerk gekozen en gepresenteerd. Dit wordt alom breed uitgedragen. In 2017 zijn acties opgezet en uitgevoerd. Op 2 juni 2018 vindt er een ”open bedrijvendag” plaats. Alle ondernemers, ook
(semi-) overheid wordt gevraagd hieraan deel te nemen.

9.     Logistieke Hotspot Rivierenland

Het doel van deze samenwerking is het verder (logistiek) ontwikkelen van de regio, met twee speerpunten.

1.         Het versterken van de regionale bedrijvigheid op basis van de logistieke kwaliteiten;

2.         Aantrekken van (inter)nationale bedrijvigheid naar de regio, waardoor de werkgelegenheid in de regio gegarandeerd dan wel geïntensiveerd kan worden.

 

Logistieke Hotspot Rivierenland kampt met een financieringstekort. Er zijn gesprekken gaande over de wijze waarop deze kunnen worden opgelost.

10. Onderwijs en bedrijfsleven

Het versterken van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Vormgeving techniek-lokaal in WMW is afgerond (wordt opgenomen in nieuw IKC) en gesprekken met gem. Druten voor vestiging aldaar zijn lopende.

 

Toegevoegd in de periode 2014 t/m 2017:

 

Naam project:

Doel:

Stand van zaken:

  I.         Werkgelegenheid in West Maas en Waal

(opgenomen als project 1 in Projectenoverzicht sept. 2017)

Participatie (naar vermogen) van alle werkzoekenden, ook die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2016 is Werkzaak van start gegaan met de focus op de inwoners met KP 1 t/m 3 (deelproject A). Werkcoöperatie richt zich op de uitkeringsgerechtigden met KP 4 9deelproject B).

II.          Regionale investeringsfonds

(opgenomen als project 6 in Projectenoverzicht sept. 2017)

Stimuleren en helpen van ondernemers met grote projectplannen en eigen kapitaal op de drie gebieden Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme.

RIF is opgericht en Economic Board is bekend.

Projecten voor de eerste tranche zijn ingediend en een aantal goedgekeurd. De tweede tranche sluit in september / oktober 2017.

III.          RetailDeal

Doel is om de consument optimaal te bedienen, het vergroten van het verdienvermogen van de Retail en het versterken van de leefbaarheid in de binnenstad

Afgesloten.

Bestuurlijk is het projectvoorstel voorbereid. Gezien de geringe animo bij ondernemers staat het voor nu “on hold”.

 

De projecten die bij aanvang van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal om voortzetting vragen, zullen verderop in dit uitvoeringsprogramma (paragraaf 6) nader worden omschreven.

 

 

 

 

6.              Programma 2018 - 2021

In 2013 zijn op basis van de inventarisatieronde onder de SEP-leden (longlist) en de uitkomsten tijdens het diner pensent (shortlist) projectinitiatieven genoemd die gedurende de periode van het Lokaal Sociaal Akkoord West Maas en Waal (2014 – 2018) zijn opgepakt. Dit naast de al bestaande samenwerking in de WERKTOP West Maas en Waal.

In de afgelopen 4 jaren is gewerkt met een uitvoeringsagenda die tot stand is gekomen op basis van de hiervoor beschreven werkmethode. Het Uitvoeringsprogramma 2018 – 2021 is een vervolg op dit 1e uitvoeringsprogramma dat jaarlijks meerdere malen in het SEP is besproken.  De afgeronde activiteiten c.q. projecten komen hierin niet meer terug. Nieuwe activiteiten of projecten die zich in de afgelopen periode hebben aangediend, zijn uiteraard wel opgenomen. Dit uiteraard alleen wanneer zij nog niet tot afronding zijn gekomen. Hiermee is het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2018 – 2021 vooral een voortzetting van eerder opgepakte maar nog niet tot afronding gekomen activiteiten. Het werken met een voortschrijdende uitvoeringsagenda maakt dat de partijen op basis van ontwikkelingen(zowel kansen als bedreigingen) afzonderlijk en tezamen de mogelijkheid hebben om antwoorden hierop te formuleren.

 

Subsidie

Door ondertekening van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal hebben partijen zich ook opnieuw gecommitteerd tot het gezamenlijk aantrekken van subsidie voor tal van projectinitiatieven in het kader van het Lokaal Sociaal Akkoord (pagina 4, Lokaal Sociaal Akkoord). Het Lokaal Sociaal Akkoord dient derhalve ook als voertuig voor het aanvragen van subsidies (ESF, Provinciaal, etc.).

 

Het uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal.

Het programma is verdeeld over de 4 speerpunten van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal. Zonder volledig zijn, worden hieronder beschrijvend de doelstellingen van de lopende projecten binnen de 4 speerpunten beschreven. Daarbij wordt tevens aangegeven waarop het accent ligt. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de bijlagen. De voortgang binnen de projecten is reeds eerder beschreven (zie hiervoor par. 5).

 

v    Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden

 

Werkgelegenheid in West Maas en Waal (project 1a).

De gemeente West Maas en Waal wil dat werkzoekenden naar vermogen participeren. Werkzaak Rivierenland, de gemeente West Maas en Waal en het bedrijfsleven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie en participatie van alle werkzoekenden. Door Werkzaak Rivierenland worden instrumenten ingezet die hieraan een bijdrage moeten leveren. Daar waar dit is gewenst of noodzakelijk geacht, worden nieuwe instrumenten ontwikkeld en ingezet. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen hiertoe aanleiding geven en daarmee bijdragen aan de doelstelling.

à ontwikkelen en uitvoeren van re-integratie-instrumenten

 

Logistieke Hotspot Rivierenland (project 8)

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR), is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten uit regio Rivierenland, diverse ondernemers, onderwijssector, KvK, VNO-NCW en de provincie Gelderland. Het doel van deze samenwerking is het verder (logistiek) ontwikkelen van de regio, met twee speerpunten:

 • Het versterken van de regionale bedrijvigheid op basis van de logistieke kwaliteiten;
 • Aantrekken van (inter)nationale bedrijvigheid naar de regio, waardoor de werkgelegenheid in de regio gegarandeerd dan wel geïntensiveerd kan worden.

Vooral het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid biedt kansen voor het vergroten van de arbeidsparticipatie binnen de gemeente West Maas en Waal.

à Actief relatiemanagement met nieuwe bedrijven in het werkgebied LHR

 

Aansluiting onderwijs bedrijfsleven (project 9)

Juist in tijden van crisis is het erg belangrijk om te blijven investeren in scholing. De kansen op de arbeidsmarkt nemen toe voor mensen die hun kennis en vaardigheden op peil houden, maar zich ook ontwikkelen op de terreinen die kansrijk zijn. Hierbij is het wel van belang dat onderwijsinstellingen leerlingen aan zich weten te binden en het bedrijfsleven investeert in het beschikbaar stellen van stage- en leerwerkplekken. Aantrekkelijk innovatief onderwijs, vooral binnen het MBO, waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven is essentieel om jongeren binnen het onderwijs te houden. Daarnaast is het aan de gemeente West Maas en Waal om jongeren, zonder startkwalificatie[2], terug te leiden naar onderwijs (School First).

à Bestrijding Jeugdwerkloosheid (School First)

à Het beschikbaar stellen van voldoende stageplekken voor BOL en BBL- opleidingen

 

v    Verbeteren van het ondernemersklimaat

 

Deregulering (project 4)

Het verder vormgeven van het verlichten van de administratieve lastendruk voor ondernemers. Waar mogelijk worden zaken geschrapt, vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Het verkennen van de mogelijkheid om te komen tot een extern/intern meldpunt voor regeldrukmeldingen, waarbij bestuurders, ambtenaren en het bedrijfsleven samen kijken hoe ze de regeldruk kunnen terugdringen.

à Focus minder op meten en meer op concrete verbeteringen

à Stimuleren digitale dienstverlening

 

Regionaal Investeringsfonds (project 5).

Het doel van het ingestelde Regionaal Investeringsfonds (RIF), ingesteld op basis van het Ambitiedocument en uitvoeringsprogramma Regio Rivierenland 2016 ,is het stimuleren en helpen van ondernemers met grote projectplannen en eigen kapitaal op de drie gebieden Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Jaarlijks is een substantieel budget beschikbaar. Toekenning hieruit vindt plaats op grond van kansrijke ingediende projectvoorstellen. De uitvoering hiervan ligt bij de regio Rivierenland te Tiel. De ingestelde Regionaal Economic Board fungeert daarbij als adviseur.

à stimuleren van het gebruik van het regionaal Investeringsfonds

 

Leegstand bedrijvenhuisvesting en gemeentelijk vastgoed (project 6)

Op dit moment is er nog steeds sprake van een forse leegstand van het vastgoed (bedrijven en gemeentelijk vastgoed) in Nederland. Leegstaande kantoren, bedrijfsruimten, (semi-)overheidsgebouwen e.d. zijn slecht voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Gemeente West Maas en Waal en het georganiseerd bedrijfsleven blijven de mogelijkheden verkennen om leegstaande (kantoor)ruimte en gemeentelijk vastgoed te transformeren naar een andere bestemming.

à Verkennen en vertalen van transformatiemogelijkheden

 

v    Vergroten van de werkgelegenheid

 

Werkgelegenheid (project 7)

Een toekomstgericht West Maas en Waal is een dorp(en) met een sterke economie. De goede relatie met de gevestigde bedrijven wordt, onder andere met het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal verder versterkt. Inspanningen van ondernemers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden gewaardeerd. De gemeente West Maas en Waal zal steeds meer bij het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid in de gemeente meenemen wat de investeringsbereidheid is op het terrein van fysieke en maatschappelijke omgeving en welke condities (faciliteiten) en randvoorwaarden (van gemeentewege) dit kan stimuleren (om zodoende te komen tot vruchtbare allianties/partnerships).

à Toerisme en recreatie op de kaart zetten

à Aansluiting zoeken bij de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR)

à Revitaliseren van bedrijventerreinen

à Aantrekken van bedrijven, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die een bijdrage kunnen

     leveren aan de werkgelegenheid van de gemeente West Maas en Waal

 

v    Het bevorderen van deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer

 

Werkcoöperatie West Maas en Waal (project 1b)

Ook de werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten naar vermogen participeren aan de maatschappij. Werkzaak Rivierenland, Werkcoöperatie West Maas en Waal, de gemeente West Maas en Waal en het bedrijfsleven zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat deze groep niet aan de zijlijn komt te staan. Door het aanbieden van mogelijkheden tot ontwikkeling is op termijn wellicht re-integratie en participatie aan het arbeidsproces mogelijk. Wanneer deze doelstelling niet haalbaar is (individueel maatwerk), zien we het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook hen maatschappelijk te laten participeren (bijv. binnen het verenigingsleven).

à (financiële) ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de doelstelling.

 

 

Communicatie Lokaal Sociaal Akkoord

Zowel het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente West Maas en Waal willen met enige regelmaat  (publiekelijk) verslag doen van de opbrengsten en resultaten van het Uitvoeringsprogramma van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal. Belangrijk is dat de initiatieven worden gedeeld via bestaande communicatiekanalen.

 

7.              Organisatie

De toegevoegde waarde van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal, als vervolg op het in 2014 gesloten akkoord, ligt wederom op het creëren van meerwaarde op het sociale en economische domein. Door middel van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 202West Maas en Waal blijft het gevormde samenhangend netwerk bestaan. Het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal fungeert daarmee opnieuw als buitenboordmotor voor vernieuwende initiatieven en legt verbindingen, zowel in- als extern. De interactie tussen ondernemers en gemeente houdt elkaar scherp. Er is bij de deelnemende partijen sprake van een gezamenlijk eigenaarschap voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal.

 

Vanuit de gemeente West Maas en Waal fungeert de wethouder Participatie, de heer Bert van Swam, als coördinerend verantwoordelijk wethouder voor de uitvoering van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal. Hij wordt hierbij ondersteund door een ambtelijk programmamanager/secretaris.

 
   

 

Elk project van het Lokaal Sociaal Akkoord 2018 – 2021 West Maas en Waal kan rekenen op een publieke en private bestuurlijke eigenaar (trekker) en kent een duo-schap (publiek en privaat) in de uitvoering

(operationeel verantwoordelijke projectleiders). De projectleiders leggen tijdens de bijeenkomsten van het SEP verantwoording af aan de programmamanager/secretaris. De programmamanager/secretaris coördineert de uitvoering en draagt zorg voor het organiseren van de SEP-bijeenkomsten (agenda, notulen, stand van zaken rapportage, etc.). De programmanager/secretaris legt samen met de verantwoordelijke projectleiders verantwoording af aan het SEP, die tenminste 2 keer per jaar bijeenkomt en vergadert.

 
[1] SEP-leden zijn beslissingsbevoegden vanuit de gemeente West Maas en Waal, Ondernemersverenigingen West Maas en Waal, het bij de Werkzaak Rivierenland ondergebracht Werkgeversadviespunt en de Werkcoöperatie West Maas en Waal.

[2] Startkwalificatie is : HAVO, VWO of MBO niveau 2, afgerond met een diploma.

 


Agenda